Студія Освіти для Викладачів СОВа в особі ФОП Сушко С.Е. є суб’єктом підвищення кваліфікації педагогічних працівників і надає освітні послуги у повній відповідності до законодавства України,
зокрема – “Закону про освіту” (чинна редакція від 18.03.2020, ) та Постанови  КМУ №800 (зі змінами №1133 від 27.12.2019) про «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».

На виконання вимог “Порядку”  на цій сторінці  опубліковано реєстр виданних документів (сертифікатів) про підвищення кваліфікації, а тут розміщено програми наших курсів та тренінгів.

 

Корисна інформація щодо підвищення кваліфікаії

 

Відповідно до частини другої статті 54 Закону педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність. Але такий обов’язок урівноважується правом педагогічних працівників, визначеним у частині першій цієї статті, на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організаційінших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації.

 

Види підвищення кваліфікації

1.Навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.
2.Стажування.
3.Можуть бути визнані як підвищення кваліфікації: y участь у програмах академічної мобільності y наукове стажування y самоосвіта y здобуття наукового ступеня y здобуття вищої освіти. Вчитель самостійно обирає форми, види, напрями та суб’єктів підвищення кваліфікації.

 

Хто може підвищувати кваліфікацію педагога

Суб’єкти підвищення кваліфікації: y заклад освіти або його структурний підрозділ y наукова установа y юридична особа y фізична особа, в тому числіфізична особа-підприємець.

 

Документ про підвищення кваліфікації

Видається вчителю за результатами підвищення кваліфікації. Розробка Технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку визначає суб’єкт.

Документі має містити: y повне найменування суб’єкта (для юридичних осіб) або ПІБ фізичної особи (для фізичних осіб і ФОП), яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації y тему (напрям, найменування), обсяг (тривалість) у годинах та/або кредитах ЄКТС y ПІБ особи, яка підвищила кваліфікацію y опис досягнутих результатів навчання y дату видачі та обліковий запис документа y найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали особи, яка підписала документ від імені суб’єкта, її підпис 

 

Механізм підвищення кваліфікації

1.Керівники закладів освіти після затвердження кошторису на рік оприлюднюють  загальний обсяг коштів, передбачений у цьому році на підвищення кваліфікації.

2.Протягом наступних 15 календарних днів з дня отримання зазначеної інформації кожен педагогічний та науково-педагогічний працівник, який має право на підвищення кваліфікації за рахунок зазначених коштів, подає керівникові пропозицію до плану підвищення кваліфікації на цей рік з інформацією про:

тему (напрям, найменування) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо);

форми;

обсяг (тривалість);

суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації;

вартість підвищення кваліфікаціїразі встановлення) або про безкоштовний характер послуги.

3.Педагогічна рада закладу розглядає та затверджує план підвищення кваліфікації на відповідний рік у межах коштів, затверджених у кошторису закладу освіти за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на цей рік.

4.На підставі плану підвищення кваліфікації керівник закладу освіти (уповноважена ним особа) забезпечує укладання договорів між закладом освіти та суб’єктом (суб’єктами) підвищення кваліфікації про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації на відповідний рік.

 

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/conv

 

Постанова КМУ № 800 “ПОРЯДОК підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-п#n10

 

Лист-розяснення Міністерства освіти і науки України № 1/9-141

https://www.auc.org.ua/sites/default/files/sectors/u-137/1_9_141_04_03_2020.pdf

CALENDAR

Upcoming Events

Заявка